پژوهش

واحد پژوهش انجمن پویاشناسی سامانه ها با هدف افزایش استفاده از رویکرد پویاشناسی سامانه ها و کمک به حل مسائل پیچیده سازمان ها با انجام کارهای پژوهشی با استفاده از رویکرد پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی و همچنین ارتقاء و بهبود تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها در سطح ملی و بنگاه از طریق تغییر مدل ذهنی مدیران و نهایتا بهبود بخشیدن به امور پژوهشى در زمینه هاى مرتبط با رویکرد پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی اقدام به توسعه فعالیت هاى خود نموده و سرفصل هاى زیر را مورد توجه قرار مى دهد.

  • تدوین پروژه هاى داراى اولویت در سطح ملى و بنگاه
  • اجرا و نظارت بر پروژه هاى پژوهشى
  • تشکیل تیم هاى مشاوره
  • تشکیل گروه هاى تحقیق و مطالعه

مقالات علمی پژوهشی (فارسی) در زمینه پویاشناسی سامانه‌ها

 

لیست مقالات

لینک فایل مقالات قسمت اول

لینک فایل مقالات قسمت دوم

لینک فایل مقالات قسمت سوم

لینک فایل مقالات قسمت چهارم

لینک فایل مقالات قسمت پنجم

لینک فایل مقالات قسمت ششم

لینک فایل مقالات قسمت هفتم

لینک فایل مقالات قسمت هشتم

لینک فایل مقالات در کانال تلگرام انجمن

 

نمونه ای از مقالات علمی پژوهشی (انگلیسی) در زمینه پویاشناسی سامانه‌ها

لینک مقاله  اول 

 

چند نمونه پایان نامه فارسی در زمینه پویاشناسی سامانه‌ها

 

طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/602515

 شبیه‌سازی تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: سد طالقان)

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/572382

تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر توسعه صنعت سیم و کابل در ایران

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/663831