انتشارات

چند نمونه کتاب فارسی در زمینه سیستم داینامیک

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، (۱۳۹۲)، آموزش نرم افزارهای سیستم داینامیک: نرم افزار Vensim و MapSys، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۹۲

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، یحیی زارع مهرجردی، (۱۳۹۲)، سیستم داینامیک، ، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۹۲

مشایخی، علینقی، (۱۳۹۶)، پویایی شناسی سیستم ها، جلد اول، انتشارات آریانا قلم.

حمیدی زاده، محمدرضا، (۱۳۹۴)، پویایی های سیستم، ویراست دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

رجائیان، محمدمهدی، (۱۳۸۸)، شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار ونسیم، انتشارات فرایاز

تیموری، ابراهیم، نورعلی، علیرضا، ولی زاده، نریمان، (۱۳۹۱)، پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

برارپور، کوروش، و همکاران، (۱۳۸۸)، پویایی شناسی کسب و کار: تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

قبادی، شهلا، (۱۳۹۳)، سیستم داینامیک (کاربردی از تفکرسیستمی)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

حمید بلالی، مهرداد پویا، (۱۳۹۴)، پویایی سیستم با نرم افزار STELLA/iThink، انتشارات نور علم، چاپ اول.