انتشارات

چند نمونه کتاب فارسی در زمینه تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها

مشایخی، علینقی، (۱۳۹۶)، پویایی شناسی سیستم ها، جلد اول، انتشارات آریانا قلم.

حمیدی زاده، محمدرضا، (۱۳۹۴)، پویایی های سیستم، ویراست دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

قاسم  مختاری، تفکر سیستمی  (مبانی ابزار و روش)

تیموری، ابراهیم، نورعلی، علیرضا، ولی زاده، نریمان، (۱۳۹۱)، پویایی های سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

برارپور، کوروش، و همکاران، (۱۳۸۸)، پویایی شناسی کسب و کار: تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، (۱۳۹۲)، آموزش نرم افزارهای سیستم داینامیک: نرم افزار Vensim و MapSys، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۹۲

منوچهر منطقی، علی حاجی غلام سریزدی، یحیی زارع مهرجردی، (۱۳۹۲)، سیستم داینامیک، ، انتشارات الماس البرز، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۹۲

رجائیان، محمدمهدی، (۱۳۸۸)، شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار ونسیم، انتشارات فرایاز

قبادی، شهلا، (۱۳۹۳)، سیستم داینامیک (کاربردی از تفکرسیستمی)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

حمید بلالی، مهرداد پویا، (۱۳۹۴)، پویایی سیستم با نرم افزار STELLA/iThink، انتشارات نور علم، چاپ اول.