آموزش

واحد آموزش انجمن پویاشناسی سامانه ها با هدف گسترش و توسعه رویکرد پویاشناسی سامانه ها در کشور، تشکیل شبکه حرفه ایی و ساختاریافته از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مشاوران، متخصصان و علاقه مندان پویاشناسی سامانه ها و همچنین توسعه کمى وکیفى نیروهاى متخصص در حوزه پویاشناسی سامانه ها و بهبود بخشیدن به امور آموزشى در زمینه هاى مرتبط اقدام به ارائه دوره های آموزشی به دو شکل زیر می نماید.

  • برگزارى دوره هاى آموزشى، کارگاه ها و سخنرانى هاى ترویجى
  • طراحى رشته های کارشناسی ارشد  و دکتری مرتبط در کشور

بزودی دوره ها و سرفصل های آموزشی در این قسمت آورده می شود.

دینامیک سیستم ها روشی برای درک رفتارهای یک سامانه پیچیده در طول زمان

دکتر علینقی مشایخی، ریاست محترم انجمن پویاشناسی سامانه ها سالهاست که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در زمینه تفکر سیستمی و پویاشناسی سامانه ها(System Dynamics) به تحقیق و تدریس میپردازد.

در لینک زیر فیلم های درس تحلیل دینامیک های سیستم که در سایت مکتب خونه تهیه شده است آورده شده است.

https://maktabkhooneh.org/course?course=mashayekhi982

در کجا می توانید درس پویاشناسی سامانه ها را اخذ کنید؟

لینک زیر مربوط به دوره های آموزشی(Courses) پویاشناسی سامانه ها که در سایت انجمن بین المللی پویاشناسی سامانه ها قرار دارد می باشد. این دوره ها در کل دنیا از جمله ایران ارائه می شود.

http://www.systemdynamics.org/courses/

فیلم های آموزشی