تماس با ما

نشانی

خیابان آزادیخیابان حبیب الهیبلوار تیموری غربیبعد از ایستگاه متروی شریفمیدان تیمورینبش میدان تیموریدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تلفن

۶۶۰۲۲۷۵۵ ۲۱ ۹۸+

 

ایمیل

IranianSystemDynamicsSociety@gmail.com