تماس با ما

نشانی

خیابان آزادیخیابان حبیب الهیبلوار تیموری غربیبعد از ایستگاه متروی شریفمیدان تیمورینبش میدان تیموریدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تلفن

۶۶۱۶۵۸۵۶ ۲۱ ۹۸+  و  و ۶۶۰۲۲۷۵۵ ۲۱ ۹۸+ 

ایمیل

IranianSystemDynamicsSociety@gmail.com

کانال تلگرام

https://t.me/IranianSystemDynamicsSociety2018