درباره ما

معرفی انجمن

انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها بعنوان شاخه ایی از انجمن بین المللی پویاشناسی سامانه ها در راستای گسترش علمی و عملی رویکرد پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی در ایران تاسیس شده است. این انجمن بستری را برای اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مشاوران فراهم می کند تا ضمن تعامل باهم و بکارگیری رویکرد پویاشناسی سامانه ها به توسعه و گسترش این رویکرد بپردازنند. همچنین این انجمن بدنبال کمک به بخش های مختلف صنعتی و کسب وکارهای دانشی، سازمان های دولتی و خصوصی از طریق آموزش تفکر سیستمی و اجرای پروژه های پویاشناسی سامانه ها برای ارتقا و تعالی سازمان ها می باشد.

مأموریت و اهداف انجمن

انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها با ماموریت گسترش و توسعه رویکرد پویاشناسی سامانه ها در محافل آکادمیک و افزایش استفاده از این رویکرد در حل مسائل سازمان ها و ارتقا و بهبود تصمیم گیرى هاى راهبردی در سطوح ملى و بنگاه بوده و بدنبال حمایت از ایجاد و توسعه شبکه ایی حرفه ایی و ساختاریافته از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مشاوران، متخصصان و علاقه مندان پویاشناسی سامانه ها می باشد. این انجمن در صدد است تا با افزایش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بین بازیگران مختلف، به ارائه خدمات آموزشى، اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب اقدام نماید.

اهداف انجمن عبارتند از:

۱. گسترش و توسعه رویکرد پویاشناسی سامانه ها در کشور

۲. تشکیل شبکه حرفه ایی و ساختاریافته از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مشاوران، متخصصان و علاقه مندان پویاشناسی سامانه ها

۳. توسعه کمى وکیفى نیروهاى متخصص در حوزه پویاشناسی سامانه ها

۴. بهبود بخشیدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمینه هاى مرتبط با پویاشناسی سامانه ها

۵. ترویج رویکرد پویاشناس سامانه ها و تفکر سیستمی از طریق کنفرانس و نشریه تخصصی

۶. کمک به حل مسائل پیچیده سازمان ها با انجام کارهای پژوهشی با استفاده از رویکرد پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی

۷. ارتقاء و بهبود تصمیم سازیها و تصمیم گیریهاى در سطح ملی و بنگاه از طریق تغییر مدل ذهنی مدیران

اساسنامه

پروانه تاسیس و جدیدترین نسخه اساسنامه انجمن پویاشناسی سامانه‌ها (آخرین تغییرات) که در مجمع عمومی به تصویب رسیده است در لینک زیر قابل دسترس است:

لینک دریافت پروانه تاسیس

لینک دریافت اساسنامه انجمن پویاشناسی سامانه‌ها

اعضای هیئت مؤسس

 دکتر علی­نقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر مسعود ربیعه استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر شهرام شادرخ دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر محمد رضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی
 دکتر فرید قادری دانشیار دانشگاه تهران
دکتر نسیم نهاوندی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر عباس سیفی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دکتر هاشم موسوی حقیقی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی شیراز
 دکتر حمیدرضا فرتوک زاده دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهندس امید زمانی دانشجوی دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه کردستان
 دکتر علیرضا پویا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس عسگر صدیقی کارشناس ارشد مهندسی صنایع

اعضای هیئت مدیره

دکتر علی­نقی مشایخی
دکتر محمدصالح اولیا
دکتر مسعود ربیعه  
دکتر منوچهر منطقی
دکتر محمدرضا حمیدی زاده  
دکتر نسیم نهاوندی
دکتر علی رجب زاده قطری
 

اعضای علی البدل

مهندس حسام صدیقی
دکتر پیمان متقی
 

بازرسین

دکتر علی مروتی شریف آبادی
مهندس مهدی اسماعیلی(علی البدل)

همکاران انجمن

رئیس: دکتر علینقی مشایخی

نائب رئیس: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

خزانه دار: دکتر نسیم نهاوندی

مدیراجرایی (دبیر): دکتر مسعود ربیعه